TR | EN

2022-2023 Güz YÖK 100/2000 Doktora Bursu Kapsamında Doktora Öğrencisi Alımı
17.08.2022

2022-2023 Güz yarıyılı için 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında doktora öğrencisi alınacaktır.

İlan için tıklayınız.

 

22-23 Güz Yarıyılı İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Mülakat Sınavı Hakkında
4.08.2022

Mülakat Sınavına katılmaya hak kazanan Yüksek Lisans ve Doktora Aday Öğrenci Listesi ve Mülakat Gün ve Saatleri için TIKLAYINIZ

Başvurusu Geçersiz Aday Öğrenci Listesi

 

NOT: Mülakat tarih-saat bilgisini içeren listede adaylar "Başvuru Kodu" ile listelenmiştir. (Ad-Soyad bilgileri verilmemiştir.)

7417 Sayılı Kanun Kapsamında Öğrenci Affı Başvurusu
3.08.2022

7417 SAYILI AF KANUNU BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 83. maddeden yararlanmak isteyen ve 05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin, 05.07.2022 tarihinden itibaren en geç 07 Kasım 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile başvurmaları gerekmektedir.

 • Söz konusu Kanunun yürürlüğe girdiği 05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile şahsen başvurmaları halinde Kanun’da belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu durumdaki başvuru sahiplerinin Kanun’un yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını da belgelemeleri gerekmektedir.
 • Öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilirler.

GEÇİCİ MADDE 83 HÜKMÜNDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Söz konusu Kanun’dan;

a) Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar,

b) Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler,

c) 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71inci maddesinde yazılı suçlar nedeniyle ilişiği kesilenler,

d) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,

e) 07.11.2022 tarihine kadar ilgili Kanun hükmünden yararlanabilmek için başvurmayanlar,

yararlanamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne şahsen veya noterden onaylı vekaletname yoluyla yapılacaktır. 07 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular ile eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. (Posta, e-posta, kargo vb. yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.)

UYGULAMA VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

 • Başvuru yapanlardan söz konusu Kanundan yararlanma hakkına sahip olanların eğitim-öğretime dair yükümlülükleri ve intibak işlemleri Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenecek Usul ve Esaslara göre oluşacaktır.
 • 02 Eylül 2022 tarihi mesai bitiminden önce başvuru yapanlar 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenime başlayabilecektir.
 • 03 Eylül 2022 tarihi ve sonrası başvuranlar ise 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenime başlayabilecektir.  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Af Kanunundan Yararlanmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

 1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir) (Başvuru tarihinden en çok yedi gün önce alınmış olmalıdır)
 2. 3 adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
 3. Türk uyruklular için T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi/Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. Yabancı uyruklular için Pasaport Fotokopisi ve varsa T.C. Geçici Kimlik Belgesi fotokopisi
 5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 6. 7417 Sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83.üncü maddeden Yararlanma dilekçesi (DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ)

* 7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama İlkeleri için (TIKLAYINIZ)

* 7417 Sayılı Kanun’un Resmi Gazete metni için (TIKLAYINIZ)

* ESOGÜ 7417 Sayılı Öğrenci Affına İlişkin Senato Uygulama Esasları (Ayrıca İlan edilecektir)

1. Güncelleme Tarihi: 03.08.2022

2. Güncelleme Tarihi: 04.08.2022

Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Tez Başlığı Bildirimi Hakkında Duyuru
27.07.2022

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN TEZ BAŞLIĞI BİLDİRİMİ HAKKINDA

Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans öğrencisi olup, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu İtibariyle ders aşamasında gerekli koşulları sağlayıp başarılı olan ve  2022-2023 Güz yarıyılında tez aşamasına geçecek yüksek lisans öğrencilerimizin  Tez Konusu önerilerinin 12.09.2022 tarihine kadar Enstitüye iletilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar tez önerisi Enstitümüze ulaşmayan öğrencilerin Uzmanlık Alan Dersinden Yönetmelik gereği kayıtları silinecektir. (Uzmanlık Alan Dersini alamayan öğrencilerin AKTS yetersizliği nedeniyle mezuniyet koşullarını sağlayamama durumu ortaya çıkabilir.)

 

TEZ BAŞLIĞI BİLDİRİMİ İŞLEMLERİ

 1. 2021-2022 bahar yarıyılı sonunda kayıtlı olduğu Anabilim Dalının öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerinden oluşan en az 7 adet ders ve bir seminer dersi olmak üzere almış olduğu tüm derslerini başarıyla (her dersin geçme notu en az CC olmalı) tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 3,00 Genel Not Ortalamayı ve en az  60 AKTS’yi sağlayan tezli yüksek lisans öğrencilerinin web sayfamızda yer alan YL-01Tez_Basligi_Bildirim_Formu’nu danışmanları ile iletişime geçerek düzenlemeleri gerekmektedir.
 2. Öğrenci tarafından Ulusal Tez Merkezi web sayfasında tanımlandığı şekilde Tez Veri Giriş Formu doldurulup imzalanmalıdır. Düzenlenen bu form e-posta ile imza için danışmana gönderilmelidir.
 3. Düzenlenen Tez Başlığı Bildirim Formu ve danışmanın da imzaladığı Tez Veri Giriş Formu Enstitünün (fbe.ogrenci.isleri.4@tm.ogu.edu.tr) e-posta adresine 12.09.2022 tarihine kadar gönderilmelidir.
 4. Etik Kurul izni gereken Tez çalışmasında ilgili Etik Kurul izninin tez konusunun Enstitüye bildirildiği tarihi takip eden en geç 6 hafta içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.
 5. Veri toplama araçları kullanılarak uygulama yapılacak Tez çalışmalarında uygulamanın yapılacağı kurum veya idareden alınacak araştırma izninin tez konusunun Enstitüye bildirildiği tarihi takip eden en geç 2 ay içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. (İlgili kurum veya idareden araştırma izni almak için öğrencilerin Etik Kurul izin belgesi ve gerekli diğer belgelerle birlikte, danışmanın uygun görüşü ile Anabilim Dalı aracılığı ile Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.)
 6.  Tez Veri Giriş Formu düzenlenirken ORCID numarası mutlaka alınmalıdır. ORCID no alınmamış başvurular kabul edilmeyecektir.
2022-2023 Fall Semester Graduate Student Application for International Candidates
27.06.2022

Graduate Student Application Announcement for International Applicants  (İlan için tıklayınız; click for Announcement)

(Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı)

 

OGUBS Şifre Hatırlatma Sayfası
28.09.2021

Aşağıda İstenilen Bilgileri Doldurup Yeni Şifrenizi SİSTEMDE TANIMLI Cep Telefonunuza Sms Olarak Alabilirsiniz.

https://ogubs1.ogu.edu.tr/SifremiUnuttum.aspx

Öğrencilerimiz İçin Office 365 Hesap Aktifleme
5.10.2020

Office 365 hizmeti ve hesap aktifleme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız