Askerlik Tecil İşlemleri
 • Askerlik tecil işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır. Buradaki açıklamalar askerlik tecili ile ilgili bazı hususlarda bilgi amaçlıdır. Burada yeralmayan veya değişen durumlarda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.  
 • Enstitümüzde sevk tehiri (tecil) işlemi öğrencinin müracaatı ile yapılır.
 • Yeni kayıt olan öğrenciler Öğrenci Bilgi Formunda tecil isteyip istemediklerini beyan etmelidirler.
 • Yeni kayıt olan öğrenci askerlik tecili istiyorsa güncel (en fazla bir haftalık) Askerlik Durum Belgesinin aslını öğrenci işlerine vermelidir. Belgede en son mezuniyet bilgilerinin ve tarihinin olması gerekir. Yeni mezun iseniz ve durum belgenizde tecilli gözüküyorsanız askerlik şubesine mezuniyetinizi işletip Enstitü’ye yeni durum belgesi getiriniz. Askerlik tecili istemesine rağmen güncel Askerlik Durum Belgesi vermeyenlerin tecil teklifi yapılmaz. (Askerlik Durum Belgesini e-devlet üzerinden alabilirsiniz.)
 • Yeni kayıt olan öğrenciler kayıt için sundukları askerlik durum belgesinde tecilli görünüyorlarsa bu belge ile kesin kayıt yaptırabilirler ancak bu durumdakilerin mevcut tecilleri iptal edilmeden Enstitümüz tarafından tekrar tecil yapılması mümkün değildir. Bu durumdaki öğrenciler Enstitümüzden tecil yapılmasını isterlerse, mevcut tecillerini iptal ettirip, iptalin gerçekleştiğini belirten güncel askerlik durum belgesi ile müracaat etmelidir. 
 • Önceki yıllarda kayıt olmuş fakat kayıt esnasında askerlik tecili istememiş olanlar sonradan sevk tehiri isterse, ıslak imzalı Askerlik Sevk Tehiri İsteği Dilekçesi ile öğrenci işlerine başvurmalıdırlar. Başvuru esnasında güncel (en fazla bir haftalık) Askerlik Durum Belgesinin aslı da öğrenci işlerine verilmelidir, aksi halde, sadece dilekçe ile, tecil teklifi yapılmaz. (Askerlik Durum Belgesini e-devlet üzerinden alabilirsiniz.)
 • Tecili yapılmış ancak üst üste iki yarıyıl kayıt yenilemeyen, mezun olanların, kaydını sildirenlerin, yatay geçiş yapanların tecillerinin iptali için ilgili askerlik şubesine bir ay içinde Enstitü tarafından yazı yazılır.
 • Tecil teklifi yapılırken öğrencinin yaşı (36 yaşından gün alanların sevk tehir hakkı yoktur) ve azami öğrenim süreleri esas alınır. (YL için 3 yıl, YL derecesi ile Dr’yi kazananlar için 6 yıl, bütünleşik Dr için 9 yıldır. Bilimsel Hazırlık Programı alacakların tecilleri belirtilen sürelere 1 yıl eklenerek yapılır.)
 • Azami süreyi doldurup mezun olamayanlar için tecil yapılamaz.
 • Bakaya durumda olanların sevk tehiri yapılamaz. Bu öğrencilerin bakaya durumunun kaldırıldığını gösteren güncel Askerlik Durum Belgesi ile başvurmaları gerekir.
 • Herhangi bir branştan lisansüstü derece alıp aynı veya daha aşağı seviyede ikinci kez bir lisansüstü programı kazananların tecili yapılmaz.
 • Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanlar da kesin kayıt esnasında durumlarını belgeler.
 • Öğrenimi süresince akademik izin alarak askerlik görevini yapmak isteyen öğrenci Askerlik Tecil İptali Başvuru Formunu doldurarak Enstitü’ye başvurur. Bu istek ilgili askeralma bölge başkanlığına bildirilir. Sevk tehiri iptal edilen öğrenci Akademik İzin Formunu doldurarak sevk tebellüğ belgesi ile akademik izin almak üzere başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile akademik izin verilen öğrencinin izni öğrenim süresinden sayılmaz. Akademik izinli öğrenci ders alma, tez çalışması vb. akademik faaliyetlere kayıt olamaz. Akademik izin alarak öğrenim süresini uzatan öğrencilerin sevk tehirleri bitme durumunda tecillerini uzatmak isterlerse dilekçe ile Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.